Dầu Tua bin

Độ nhớt

ISO VG 32, 46

Tiêu chuẩn

DIN 51515 Part 1 (L-TD) DIN 51524 Part 1 (HL) BS 489 (CIGRE) General Electric GEK-32568 F GEK 107395 GEK 101941A (FZG/FLS=8) Siemens/KWU TLV 9013/04-01


Đánh giá

là dầu tua bin khí chịu cực áp cao cấp được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao, phụ gia cực áp EP và phụ gia chọn lọc. PTT Turbin EP 32, 46 cũng thích hợp đối với mọi tua bin và các ứng dụng bôi trơn thông thường khác ...

Độ nhớt

ISO VG 32, 46, 68, 100

Tiêu chuẩn

DIN 51524 Part 1 DIN 51515 Part 1 GEK 32568 E BS 489 (CIGRE)


Đánh giá

là dầu tua bin cao cấp được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chọn lọc. PTT Turbin 32, 46, 68, 100 thích hợp đối với mọi tua bin và các ứng dụng bôi trơn thông thường. ...

Độ nhớt

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

Tiêu chuẩn

DIN 51524 Part 1 DIN 51515 Part 1 GEK 32568 E BS 489 (CIGRE)


Đánh giá

là dầu tua bin đa dụng được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chọn lọc. PTT Turbin 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 thích hợp đối với mọi tua bin và các ứng dụng bôi trơn thông thường. ...

« ‹ 1 › »